افسانه‌ی آزادی بیان

نوامبر 18, 2023 - 08:28

اوایل سال ۲۰۳۳ برخی از شهر های اروپایی میزبان تجمعات ضد حکومت قانونی ایران بودند.

بسیاری از رسانه های غربی نیز تریبون اپوزیسیون ایرانی بودند.

بهانه ی این حمایت های همه جانبه غربی ها دفاع از دموکراسی و آزادی بیان بود.

کمتر از یک سال بعد اسراییل در جنگی‌ نابرابر مشغول بی سابقه ترین نسل کشی در تاریخ بشر است.

با این حال، سیاستمداران در اروپا و آمریکابه شدید ترین نوع ممکن با مخالفین اسراییل برخورد می‌کنند.

بسیاری از خبرنگاران و افراد مشهور تنها به خاطر حمایت یک جمله ای از فلسطیناز کار برکنار شده اند.

قوانین جدید تصویب شده است تا کوچکترین توهین به اسراییل پیگرد قانونی داشته باشد.

انگار آزادی بیان در جنگ اخیر اسراییل علیه مردم فلسطینتبدیل به یک افسانه ی دور از دسترس شده!