آزار مسیحیان در تنها دموکراسی غرب آسیا!

آزار مسیحیان در تنها دموکراسی غرب آسیا!

سپتامبر 11, 2023 - 11:44

احتمالا این جمله را از رسانه های غربی زیاد شنیده اید: 
(اسراییل تنها دموکراسی در منطقه غرب آسیا است!)

اما به دور از جوسازی رسانه ای، در اسراییل چه خبر است؟

رفتار فاشیستی دولت اسراییل با مسلمانان که یک تصویر مشهور در جهان برای توضیح آپارتاید است. 

به جز مسلمانان، حتی مسیحیان هم در این کشور، از دست یهودیان افراطی مورد حمایت دولت اسراییل در امان نیستند.

مسیحیان نیز، مانند مسلمانان، ساکنان چند صد ساله ی این سرزمین هستند.

اما خاخام های حریدی، با پشتیبانی دولت مانع تبلیغ  مبلغان مسیحی در بیت المقدس میشوند.

دیوار نویسی های نفرت پراکنانه در دیوار کلیسا ها
حمله ی فیزیکی به مسیحیان و کلیسا ها

و حتی آزار گردشگران مسیحی که از سایر کشور ها، به اسراییل سفر میکنند.

تنها بخشی از حقیقت ماهیت آپارتایدی این رژیم علیه ادیان غیر یهودی است.


با این تفاسیر، باید از رسانه ها پرسید: آیا هنوز فکر میکنند دموکراسی در اسراییل وجود دارد؟