ناامن و غصبی

رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل دولت غصبی خود همواره یکی از اهداف موجودیت اسراییل را حفظ و حمایت جان یهودیان جهان، از خطرات یهودستیزانه عنوان می کرد.

آوریل 30, 2024 - 17:43

رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل دولت غصبی خود همواره یکی از اهداف موجودیت اسراییل را حفظ و حمایت جان یهودیان جهان، از خطرات یهودستیزانه عنوان می کرد.

این خط تبلیغاتی، هفتاد سال است که از دستور کار رژیم صهیونیستی خارج نشده است.

اغلب جمعیت مهاجر این رژیم نیز، با همین وعده ها وطن خود را رها و به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند.

اما عملیات وعده صادق، شش ماه پس از شاهکار هفت اکتبر حماس، این تصویر سازی اسراییلی ها را کاملا درهم شکست.

یکی از ابعاد روانی حمله تنبیهی ایران به اسراییل؛ از بین بردن امید و آسودگی خیال ساکنین غاصب این رژیم بود. شدت گرفتن میزان مهاجرت معکوس در اسراییل پس از این حمله موید این نکته است. ساکنین این کشور جعلی این روزها از خود می پرسند چرا باید در کشوری که با خطر وجودی روبه رو است زندگی کنند؟