مجازات 50 هزار کودک فلسطینی

آوریل 18, 2023 - 17:37

این دو کودک فلسطینی را نظامیان صهیونیست، حین بازی در روستای عیسویه در قدس بازداشت کرده اند؛ صحنه هایی که تکرار می شود.انجمن امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرده از 1967 تا کنون صهیونیست ها بیش از ۵۰ هزار کودک فلسطینی را دستگیر کرده‌اند.

بیشترین بازداشت شدگان، کودکان اهل قدس اند و در بین شان، دختربچه ها هم هستند که در زندان دامون زندانی اند. نظامیان صهیونیست بارها با یورش به زندان دامون، کودکان اسیر در این زندان را ضرب و شتم کرده اند.سازمان جامعه زندانیان فلسطینی می گوید: صهیونیست ها کودکان فلسطینی را ساعت ها بدون آب و غذا نگه می دارند، بازجویی شان می کنند و با کلمات رکیک، کودکان را تحت فشار می گذارند. به جز کودکان اسیر در زندان، 600 کودک فلسطینی، سال 2022 بازداشت خانگی شده اند، اجازه خروج از خانه را ندارند و با دستگاه ردیاب کنترل می شوند.

حبس خانگی برای برخی از این کودکان به معنی جدا شدن از خانواده و حتی شهرشان است.والدین شان اغلب مجبور اند خانه خود را بفروشند و با واریز پول آن به خزانه صهیونیستی، شرایط آزادی فرزندشان را فراهم کنند.کمیسیون امور بازداشت شدگان فلسطین می گوید: این بازداشت هاکودکان را از تحصیل محروم و اضطراب و ترس را در آنها ایجاد کرده.مجازات خیلی از این کودکان، بازی در حوالی منزل است و اگر سنگ پرانی کنند، هدف شلیک مستقیم گلوله اند.