زندان های جهنمی که ظرفیت اش پرشده!

مه 3, 2023 - 12:02

سال 2020 وقتی ژان لوک برونل، رئیس یک آژانس مد فرانسوی می خواست شارل دوگل فرانسه را به مقصد سنگال ترک کند، پلیس فرودگاه دستگیرش کرد.

مدتی بعد جسد حلق آویز شده برونل در سلول انفرادی پیدا شد.

لاسانته زندانی بود که برونل در آن حبس بود، زندانی که قدمت اش به قرن 19 می رسد و به زندان جهنمی معروف است. سلول هایش از پانصد به هزار عدد افزایش یافته و تا دو هزار محکوم را در آن جای داده اند. لاسانته فقط یکی از زندان های مملو از زندانی در فرانسه است.

سه ماه است که تعداد زندانیان در این کشور از 100 درصد ظرفیت گذشته و به 140 درصد رسیده. عددی که تا اول آوریل به ثبت رسیده، یک رکورد بی سابقه است.

زندان های فرانسه گنجایش ظرفیت این تعداد زندانی را ندارد و افزایش جمعیت، تنش میان زندانیان را بیشتر کرده.

دیده‌بان بین‌المللی نظارت بر زندان‌ها گفته شرایط زندان‌های فرانسه هر ماه وخیم‌تر می‌شود.

سال 2020 دادگاه حقوق بشر اروپا، دولت فرانسه را به خاطر وضعیت بد زندان هایش به پرداخت هزاران یورو محکوم کرد.