به قیمت کل زندگی

موج جدید حمایت جنبش های دانشجویی در آمریکا، خشم بسیاری از سیاستمداران صهیونیست را برانگیخته است.

مه 11, 2024 - 11:35

موج جدید حمایت جنبش های دانشجویی در آمریکا، خشم بسیاری از سیاستمداران صهیونیست را برانگیخته است.

هزینه ی این مبارزات برای دانشجویان آمریکایی بیش از هرجای دیگری است.

پس از اعمال سیاست های نئولیبرالی در نظام آموزشی آمریکا، بسیاری از دانشگاه های سطح اول آمریکا، خصوصی شده اند.

هزینه ای که دانشجویان برای تحصیل در این دانشگاه ها پرداخت می کنند سالی حدود ۳۰۰ هزار دلار برآورد می شود.

برخی از دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات از دانشگاه اخراج و محروم از تحصیل می شوند. بدهی و بی خانمانی در پس اخراج از خوابگاه تنها بخشی از مشکلات آنها خواهد بود.

اغلب آنها از دستیابی به شغل هایی که به خاطر آن به این دانشگاه‌ها رفته اند نیز باز می مانند. شجاعت این دانشجویان با وجود این تهدیدات بیشتر درک می شود. چراکه این تظاهرات صرفا یک تجمع ساده اعتراضی نیست، آنها آینده خود را در راه آرمان فلسطین، فدا می کنند.